Мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын
төсөв

Гадаадын зээл тусламжаар
хэрэгжүүлэх төсөл

ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО

тэрбум ₮ /гүйцэтгэлээр/

Дэлгэрэнгүй

ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН
НИЙТ ЗАРДАЛ

тэрбум ₮ /гүйцэтгэлээр/

Дэлгэрэнгүй

ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

тэрбум ₮ /гүйцэтгэлээр/

Дэлгэрэнгүй

Хууль эрх зүйн акт

Нэр Тушаал дугаар Батлагдсан огноо Баталсан Тушаал

Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

188 2023.10.02 Сангийн сайд Pdf

Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

172 2023.09.01 Сангийн сайд Pdf

Төсвийн хуваарь батлах тухай

134 2023.07.03 Сангийн сайд Pdf

Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

155 2023.08.01 Сангийн сайд Pdf

Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

120 2023.06.02 Сангийн сайд Pdf

Нэр Тушаал дугаар Батлагдсан огноо Баталсан Тушаал

“Аргачлал батлах тухай”

66 2023.04.06 Сангийн сайд Pdf

Журам шинэчлэн батлах тухай

75 2020.04.02 Сангийн сайд Pdf

Ес зүйн зөвлөл тушаал

215 2017.07.05 Төрийн нарийн бичгийн дарга Pdf

Сангийн яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

282 2015.12.14 Төрийн нарийн бичгийн дарга Pdf

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

129 2010.12.01 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он