Legal Acts

Name Order No. Confirm date Approved by Order

Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуй нэгжид нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт

347 2018.03.05 Сангийн сайд Pdf

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

03/03 2018.01.08 Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Pdf

Аргачлал батлах тухай /Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал/

380 2017.12.25 Сангийн сайд Pdf

Аргачлал батлах тухай /Газар эзэмших ашиглах эрхийг шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал/

379 2017.12.25 Сангийн сайд Pdf

Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

363 2017.12.14 Сангийн сайд Pdf

Name Order No. Confirm date Approved by Order

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам

243 2017.07.06 Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга Pdf

Засгийн газрын 2012.12.22-ны 205 тоот тушаал. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

205 2012.12.22 Төрийн нарийн бичгийн дарга;Засгийн газар Pdf