News and information

Budget of
Mongolia

Project implemented with
foreign loan assistance

STATE BUDGET
BALANCED INCOME

billion ₮ /implementation result/

Read more

STATE BUDGET
TOTAL COST

billion ₮ /implementation result/

Read more

STATE BUDGET
INVESTMENT

billion ₮ /implementation result/

Read more

Legal act

Name Order no Date of approval Confirmed Order

Журам шинэчлэн батлах тухай

75 2020.04.02 Minister of Finance Pdf

Дүрэм, журам батлах тухай

274 2019.07.03 Ерөнхий сайд, Сангийн сайд Pdf

Журам батлах тухай /Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох, зарцуулах, төлбөр авагчид буцаан олгох журам/

A/107/132 2018.06.06 Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Pdf

Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 154/201 дүгээр тушаал/

A/128/108 2018.05.11 Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Pdf

Маягт, аргачлал батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал/

100 2018.05.08 Сангийн сайд Pdf

Name Order no Date of approval Confirmed Order

Загвар маягт шинэчлэн батлах тухай

204 2021.11.17 Сангийн сайд Pdf

Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах заавар

190 2021.10.29 Сангийн сайд Pdf

Журам шинэчлэн батлах тухай

75 2020.04.02 Minister of Finance Pdf

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны аргачлал

280 2019.12.25 Сангийн сайд Pdf

Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

208 2019.09.23 Сангийн сайд Pdf

Name Order no Date of approval Confirmed Order

Журам шинэчлэн батлах тухай

75 2020.04.02 Minister of Finance Pdf

Ес зүйн зөвлөл тушаал

215 2017.07.05 Төрийн нарийн бичгийн дарга Pdf

Сангийн яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

282 2015.12.14 Төрийн нарийн бичгийн дарга Pdf

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

129 2010.12.01 Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Pdf

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

288 2010.11.10 Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year