MONGOLIA
GOVERNMENT BUDGET

PROJECTS TO BE
IMPLEMENTED BY FORIEGN LOANS

BUDGET
BALANCED INCOME

billion ₮ /implementation result/

Read more

BUDGET
TOTAL LIABILITY

billion ₮ /implementation result/

Read more

BUDGET
INVESTMENTS

billion ₮ /implementation result/

Read more

Government Debt
of Mongolia

Government debt outstanding of Mongolia is 22.7 *   billion MNT as end of 2017. Net present value of which is 74.4 *   percent of GDP.

Of which 18.3 percent are domestic debt, 74.1 percent are external debt and 7.3 percent are debt guarantees.

*   - preliminary result

as 31 December 2017

as 31 December 2017

Category Amount /billion ₮/
Market term loan/Securities 8,284.2
Concessional loan 8,573.7
Total amount 16,857.9

Information on concessional loans borrowed by the Government of Mongolia.


External loan/securities information on commercial terms borrowed by the Government of Mongolia.


Government domestic debt

as 31 December 2017

Category Amount /billion ₮/
Securities 3,461.9
Promissory note 0.0
Concession 768.2
Total amount 4,230.1

Information on domestic bond traded by the Government of Mongolia.


Newly written promissory notes of the Government of Mongolia.


Concession information of the Government of Mongolia on the Build-Transfer Agreement.


Guarantee

as 31 December 2017

Organization Amount /billion ₮/
Development bank of Mongolia 1,471.6
Erdenes Mongol LLC 16.8
MIAT 175.3
Total amount 1,663.7

Legal Acts

Name Order No. Confirm date Approved by Order

Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуй нэгжид нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт

347 2018.03.05 Сангийн сайд Pdf

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

03/03 2018.01.08 Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Pdf

Аргачлал батлах тухай /Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал/

380 2017.12.25 Сангийн сайд Pdf

Аргачлал батлах тухай /Газар эзэмших ашиглах эрхийг шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал/

379 2017.12.25 Сангийн сайд Pdf

Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

363 2017.12.14 Сангийн сайд Pdf

Name Order No. Confirm date Approved by Order

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам

243 2017.07.06 Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга Pdf

Засгийн газрын 2012.12.22-ны 205 тоот тушаал. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

205 2012.12.22 Төрийн нарийн бичгийн дарга;Засгийн газар Pdf