Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн гүйцэтгэл

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он