Ёс зүйн эрх зүйн актууд

 1. Тушаалын дугаар: 66

  “Аргачлал батлах тухай”

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.04.06

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2020.04.02

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 215

  Ес зүйн зөвлөл тушаал

  Тушаал гаргасан: Төрийн нарийн бичгийн дарга Батлагдсан огноо: 2017.07.05

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 282

  Сангийн яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

  Тушаал гаргасан: Төрийн нарийн бичгийн дарга Батлагдсан огноо: 2015.12.14

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 129

  Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

  Тушаал гаргасан: Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Батлагдсан огноо: 2010.12.01

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 288

  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

  Тушаал гаргасан: Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Батлагдсан огноо: 2010.11.10

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар:

  Төрийн албаны тухай

  Тушаал гаргасан: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Батлагдсан огноо: 2002.06.28

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар:

  Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

  Тушаал гаргасан: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Батлагдсан огноо: 1995.04.17

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он