Сайдын тушаал

 1. Тушаалын дугаар: 204

  Загвар маягт шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2021.11.17

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 190

  Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах заавар

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2021.10.29

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2020.04.02

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 280

  Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны аргачлал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.12.25

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 208

  Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.09.23

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 132

  Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.06.04

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 131

  Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.06.04

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 2018 оны 295 дугаар тушаал

  Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл ажиллагааны журам ба аргачлал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.12.25

 9. Тушаалын дугаар: 304

  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2013.12.27

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: A/024/11

  Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.23

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.14

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 411

  Стандарт батлах тухай /Биологийн хөрөнгө ба түүнээс хүлээн авсан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 410

  Стандарт батлах тухай  /Барилгын гэрээний орлого ба зардлын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 409

  Стандарт батлах тухай /Хайгуул болон олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 297

  Бүртгэлд хамруулах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.6-г зөрчсөн компанийн бүртгэл/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.08.18

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он