Сайдын тушаал

 1. Тушаалын дугаар: 2018 оны 295 дугаар тушаал

  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн нийгмийн ач холбогдол, эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолж, үнэлгээ өгч, эрэмбэлэх үйл ажиллагаа хийгдсэний үндсэн дээр төсөвт тусгах

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.12.25

 2. Тушаалын дугаар: 304

  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2013.12.27

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: A/024/11

  Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.23

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.14

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 411

  Стандарт батлах тухай /Биологийн хөрөнгө ба түүнээс хүлээн авсан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 410

  Стандарт батлах тухай  /Барилгын гэрээний орлого ба зардлын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 409

  Стандарт батлах тухай /Хайгуул болон олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 297

  Бүртгэлд хамруулах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.6-г зөрчсөн компанийн бүртгэл/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.08.18

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 131

  Сайдын 2016.04.08-ын өдрийн “Журам батлах тухай” 131-р тушаал. Журмын нэр:  “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам”

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.04.08

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 343

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн загвар/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.12.18

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 170

  Заавар, маягт батлах тухай /Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх заавар, Нэгтгэлд оролцогч талуудыг тодорхойлох удирдамж, Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагдах үлгэрчилсэн маягтууд/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.06.29

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 210

  Тушаал хүчингүй болгох тухай /Сангийн сайдын 2014 оны 164 тоот тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.29

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 207

  Ажлын хэсэг байгуулах тухай /4000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн зээлийн багцыг Төрийн банкинд шилжүүлэх үүрэг бүхий/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.26

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 206

  Хяналт шалгалт хийх тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.24

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 202

  Эрх олгох тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.23

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2019 он