Холбоо барих

Д/д Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
Сангийн яам
1 Утас: 51-267468
2 Факс: 51-267468
Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар
1 Газрын дарга 503 260356
Төсвийн нэгтгэлийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 264495
2 Мэргэжилтнүүд 511 267350
Төсвийн орлогын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 264193
2 Мэргэжилтнүүд 514 264522
Төсвийн зарлагын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 506 264252
2 Мэргэжилтнүүд 506 264328
3 Мэргэжилтнүүд 506 264303
Эдийн засгийн бодлогын газар
1 Газрын дарга 504 263569
Макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 265782
2 Мэргэжилтнүүд 613 263199
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 711 264836
2 Мэргэжилтнүүд 711 260973
Нягтлан бодох бүртгэлийн газар
1 Газрын дарга 205 261788
2 Мэргэжилтнүүд 205 263069
3 Мэргэжилтнүүд 205 264966
Санхүүгийн бодлогын газар
1 Газрын дарга 303 267273
Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 305 260679
2 Мэргэжилтнүүд 305 264158
Санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 414 266146
2 Мэргэжилтнүүд 414 262289
Өрийн Удирдлагын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 404 267338
2 Мэргэжилтнүүд 311 262012
3 Мэргэжилтнүүд 311 266044
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар
1 Газрын дарга 610 264772
2 Мэргэжилтнүүд 610 267207
Хөгжлийн санхүүжилтийн газар
1 Газрын дарга 403 262272
2 Мэргэжилтнүүд 405 263442
Зээл, тусламжийн бодлогын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 415 264908
2 Мэргэжилтнүүд 405 264694
Төрийн захиргааны удирдлагын газар
1 Газрын дарга 703 262364
Санхүүгийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 713 318803
2 Мэргэжилтнүүд 713 267246
Санхүүгийн Мэдээллийн Технологийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 311 265686
2 Мэргэжилтнүүд 211 71001111
3 Мэргэжилтнүүд 211 260663
Төрийн сангийн газар
1 Газрын дарга 216 264451
Санхүүжилт, тайлан бүртгэлийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 216 264830
2 Мэргэжилтнүүд 217 267139
Төлбөр тооцооны хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 108 264950
2 Мэргэжилтнүүд 108 267250
3 Мэргэжилтнүүд 108 264587
4 Мэргэжилтнүүд 108 264782
5 Мэргэжилтнүүд 108 266415
Санхүүгийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газар
1 Газрын дарга 603 267465
Дотоод аудит, хяналт шинжилгээний үнэлгээний хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 606 264071
2 Мэргэжилтнүүд 606 264335
Санхүүгийн хяналт, шалгалтын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 604 267532
2 Мэргэжилтнүүд 606 267532
Хууль, эрх зүйн газар
1 Газрын дарга 315 260206
2 Мэргэжилтнүүд 318 263454
Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 318 267416
2 Мэргэжилтнүүд 318 267416
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он