Холбоо барих

Д/д Албан тушаал Өрөөний дугаар Утасны дугаар
Сангийн яам
1 Утас: 51-267468
2 Факс: 51-267468
3 Бичиг хэрэг 115 51-267468
Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар
1 Газрын дарга 503 260356
Төсвийн нэгтгэлийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 264495
2 Мэргэжилтнүүд 513 267350
Төсвийн орлогын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 264193
2 Мэргэжилтнүүд 518 264522
Төсвийн зарлагын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 506 264252
2 Мэргэжилтнүүд 506 264328
3 Мэргэжилтнүүд 506 264303
Татварын бодлогын газар
1 Хэлтсийн дарга 315 260205
2 Мэргэжилтнүүд 318 260205
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар
1 Газрын дарга 205 261788
2 Мэргэжилтнүүд 206 263069
3 Мэргэжилтнүүд 206 264966
Санхүү, төсвийн судалгааны газар
1 Газрын дарга 718 260973
2 Мэргэжилтнүүд 715 260973
Санхүүгийн бодлогын газар
1 Газрын дарга 303 267273
Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 416 260679
2 Мэргэжилтнүүд 416 264158
Санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 313 266146
2 Мэргэжилтнүүд 313 262289
Өрийн Удирдлагын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 404 267338
2 Мэргэжилтнүүд 306 262012
3 Мэргэжилтнүүд 306 266044
Олон улсын санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 412 267346
2 Мэргэжилтнүүд 412 267473
Хөгжлийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын газар
1 Газрын дарга 614 264772
2 Мэргэжилтнүүд 613 267207
Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 617 262272
2 Мэргэжилтнүүд 617 264694
3 Мэргэжилтнүүд 617 263442
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 613
2 Мэргэжилтнүүд 613 267207
Төрийн сангийн газар
1 Газрын дарга 203 264451
Санхүүжилт, тайлан бүртгэлийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 205 264830
2 Мэргэжилтнүүд 217 267139
Төлбөр тооцооны хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 108 264950
2 Мэргэжилтнүүд 108 267250
3 Мэргэжилтнүүд 108 264587
4 Мэргэжилтнүүд 108 264782
5 Мэргэжилтнүүд 108 266415
Хууль, эрх зүйн газар
1 Газрын дарга 403 260206
2 Мэргэжилтнүүд 405 263454
Худалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 405 267648
2 Мэргэжилтнүүд 405 267416
Төрийн захиргааны удирдлагын газар
1 Газрын дарга 703 262364
2 Мэргэжилтнүүд 721 267246
Санхүүгийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 713 318803
2 Мэргэжилтнүүд 713 267246
Санхүүгийн Мэдээллийн Технологийн хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 211 51-260663
2 Мэргэжилтнүүд 211 51-260663
3 Шилэн данс лавлах 71001111
Санхүүгийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газар
1 Газрын дарга 603 267465
2 Мэргэжилтнүүд 606 267465
Дотоод аудит, хяналт шинжилгээний үнэлгээний хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 606 264335
2 Мэргэжилтнүүд 606 264335
Санхүүгийн хяналт, шалгалтын хэлтэс
1 Хэлтсийн дарга 604 267532
2 Мэргэжилтнүүд 606 267532
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он