Сайдын тушаал

 1. Тушаалын дугаар: 409

  Стандарт батлах тухай /Хайгуул болон олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 297

  Бүртгэлд хамруулах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.6-г зөрчсөн компанийн бүртгэл/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.08.18

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 131

  Сайдын 2016.04.08-ын өдрийн “Журам батлах тухай” 131-р тушаал. Журмын нэр:  “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам”

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.04.08

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 343

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн загвар/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.12.18

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 170

  Заавар, маягт батлах тухай /Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх заавар, Нэгтгэлд оролцогч талуудыг тодорхойлох удирдамж, Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагдах үлгэрчилсэн маягтууд/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.06.29

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 210

  Тушаал хүчингүй болгох тухай /Сангийн сайдын 2014 оны 164 тоот тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.29

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 207

  Ажлын хэсэг байгуулах тухай /4000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн зээлийн багцыг Төрийн банкинд шилжүүлэх үүрэг бүхий/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.26

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 206

  Хяналт шалгалт хийх тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.24

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 202

  Эрх олгох тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.23

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 201

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.22

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 191

  Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.04

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 188

  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай /Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.03

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 122

  Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжих тухай”

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.06.03

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 100

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.05.07

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 5

  Эдийн засгийн ангилал батлах тухай /Төсвийн орлогын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 1-р хавсралтаар, Төсвийн зарлагын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 2-р хавсралтаар, Төсвийн эх үүсвэрийн ангилл

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.05.07

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он