Сайдын тушаал

 1. Тушаалын дугаар: 2018 оны 295 дугаар тушаал

  Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл ажиллагааны журам ба аргачлал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.12.25

 2. Тушаалын дугаар: 304

  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2013.12.27

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: A/024/11

  Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.23

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.14

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 411

  Стандарт батлах тухай /Биологийн хөрөнгө ба түүнээс хүлээн авсан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 410

  Стандарт батлах тухай  /Барилгын гэрээний орлого ба зардлын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 409

  Стандарт батлах тухай /Хайгуул болон олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 297

  Бүртгэлд хамруулах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.6-г зөрчсөн компанийн бүртгэл/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.08.18

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 131

  Сайдын 2016.04.08-ын өдрийн “Журам батлах тухай” 131-р тушаал. Журмын нэр:  “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам”

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.04.08

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 343

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн загвар/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.12.18

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 170

  Заавар, маягт батлах тухай /Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх заавар, Нэгтгэлд оролцогч талуудыг тодорхойлох удирдамж, Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагдах үлгэрчилсэн маягтууд/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.06.29

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 210

  Тушаал хүчингүй болгох тухай /Сангийн сайдын 2014 оны 164 тоот тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.29

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 207

  Ажлын хэсэг байгуулах тухай /4000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн зээлийн багцыг Төрийн банкинд шилжүүлэх үүрэг бүхий/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.26

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 206

  Хяналт шалгалт хийх тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.24

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 202

  Эрх олгох тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.23

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он