Legal act

 1. Order No.: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Minister of Finance Confirm date: 02/04/2020

  Pdf

 2. Order No.: 215

  Ес зүйн зөвлөл тушаал

  Approved by: Төрийн нарийн бичгийн дарга Confirm date: 05/07/2017

  Pdf

 3. Order No.: 282

  Сангийн яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

  Approved by: Төрийн нарийн бичгийн дарга Confirm date: 14/12/2015

  Pdf

 4. Order No.: 129

  Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

  Approved by: Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Confirm date: 01/12/2010

  Pdf

 5. Order No.: 288

  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

  Approved by: Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Confirm date: 10/11/2010

  Pdf

 6. Order No.:

  Төрийн албаны тухай

  Approved by: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Confirm date: 28/06/2002

  Pdf

 7. Order No.:

  Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

  Approved by: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Confirm date: 17/04/1995

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year