Public legacy

 1. Order No.: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Minister of Finance Confirm date: 02/04/2020

  Pdf

 2. Order No.: 274

  Дүрэм, журам батлах тухай

  Approved by: Ерөнхий сайд, Сангийн сайд Confirm date: 03/07/2019

  Pdf

 3. Order No.: A/107/132

  Журам батлах тухай /Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох, зарцуулах, төлбөр авагчид буцаан олгох журам/

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 06/06/2018

  Pdf

 4. Order No.: A/128/108

  Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 154/201 дүгээр тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Confirm date: 11/05/2018

  Pdf

 5. Order No.: 100

  Маягт, аргачлал батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 08/05/2018

  Pdf

 6. Order No.: A/120/99

  Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 62/62 дугаар тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Confirm date: 07/05/2018

  Pdf

 7. Order No.: 73

  Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 333 дугаар тушаал. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 01/04/2018

  Pdf

 8. Order No.: A/63,70

  Журам батлах тухай /Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг тооцох/

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 06/04/2018

  Pdf

 9. Order No.: 66/A/58

  Хамгаалалтын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай /Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт үүсгүүр, химийн хорт бодис, эсхүл хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд шууд

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 04/04/2018

  Pdf

 10. Order No.: 58

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын давуу эрх тооцох аргачлал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 30/03/2018

  Pdf

 11. Order No.: A/70/56

  Тушаал хүчингүй болгох тухай /Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын 1995 оны 12 дугаар сарын 27-ны 169/171 дүгээр тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Confirm date: 21/03/2018

  Pdf

 12. Order No.: A/14/16

  Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай /Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ, гэрээ

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 29/01/2018

  Pdf

 13. Order No.: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Confirm date: 08/01/2018

  Pdf

 14. Order No.: 30/20

  Журам батлах тухай (Улс хоорондын шуудангийн илгээмж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх)

  Approved by: ЗГХЭГ, СЯ Confirm date: 07/05/2018

  Pdf

 15. Order No.: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Confirm date: 08/01/2018

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year