Minister order legacy

 1. Order No.: 204

  Загвар маягт шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 17/11/2021

  Pdf

 2. Order No.: 190

  Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах заавар

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 29/10/2021

  Pdf

 3. Order No.: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Minister of Finance Confirm date: 02/04/2020

  Pdf

 4. Order No.: 280

  Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны аргачлал

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/12/2019

  Pdf

 5. Order No.: 208

  Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 23/09/2019

  Pdf

 6. Order No.: 132

  Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 04/06/2019

  Pdf

 7. Order No.: 131

  Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 04/06/2019

  Pdf

 8. Order No.: 2018 оны 295 дугаар тушаал

  Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл ажиллагааны журам ба аргачлал

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/12/2018

 9. Order No.: 304

  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 27/12/2013

  Pdf

 10. Order No.: A/024/11

  Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

  Approved by: Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Confirm date: 23/01/2018

  Pdf

 11. Order No.: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/12/2017

  Pdf

 12. Order No.: 411

  Стандарт батлах тухай /Биологийн хөрөнгө ба түүнээс хүлээн авсан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 16/12/2016

  Pdf

 13. Order No.: 410

  Стандарт батлах тухай  /Барилгын гэрээний орлого ба зардлын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 16/12/2016

  Pdf

 14. Order No.: 409

  Стандарт батлах тухай /Хайгуул болон олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 16/12/2016

  Pdf

 15. Order No.: 297

  Бүртгэлд хамруулах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.6-г зөрчсөн компанийн бүртгэл/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 18/08/2016

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year