Монгол Улсын нэгдсэн төсөв

Д/д Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний утга Файлын нэр Татах
1 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_01.pdf Pdf
2 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_2.pdf Pdf
3 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_3.pdf Pdf
4 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_4.pdf Pdf
5 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_5.pdf Pdf
6 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_6.pdf Pdf
7 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_7.pdf Pdf
8 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_8.pdf Pdf
9 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_9.pdf Pdf
10 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_10.pdf Pdf
11 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_11.pdf Pdf
12 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_12.pdf Pdf
13 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_1.pdf Pdf
14 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_2.pdf Pdf
15 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_3.pdf Pdf
16 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_4.pdf Pdf
17 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_5.pdf Pdf
18 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_6.xlsx Pdf
19 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_7.xlsx Pdf
20 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_8.pdf Pdf
21 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_9.pdf Pdf
22 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_10.pdf Pdf
23 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_11.pdf Pdf
24 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_12.pdf Pdf
25 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2019_1.pdf Pdf
26 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_2.pdf Pdf
27 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_3.pdf Pdf
28 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2019_4.pdf Pdf
29 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 5 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2019_5.pdf Pdf
30 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_6.pdf Pdf
31 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_7.pdf Pdf
32 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_8.pdf Pdf
33 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_9.pdf Pdf
34 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_10_1.pdf Pdf
35 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_11.pdf Pdf
36 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_12.pdf Pdf
37 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2020_1.pdf Pdf
38 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_2.pdf Pdf
39 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_3.pdf Pdf
40 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2020_4.pdf Pdf
41 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_5.pdf Pdf
42 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_6.pdf Pdf
САНГИЙН ЯАМ © 2020 он