Монгол Улсын нэгдсэн төсөв

Д/д Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний утга Файлын нэр Татах
1 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_01.pdf Pdf
2 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_2.pdf Pdf
3 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_3.pdf Pdf
4 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_4.pdf Pdf
5 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_5.pdf Pdf
6 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_6.pdf Pdf
7 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_7.pdf Pdf
8 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_8.pdf Pdf
9 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_9.pdf Pdf
10 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_10.pdf Pdf
11 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2017_11.pdf Pdf
12 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2017_12.pdf Pdf
13 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны гүйцэтгэлийн танилцуулга 2017 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн танилцуулга Pdf
14 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны гүйцэтгэл 2017 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл.pdf Pdf
15 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_1.pdf Pdf
16 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_2.pdf Pdf
17 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_3.pdf Pdf
18 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_4.pdf Pdf
19 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_5.pdf Pdf
20 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_6.xlsx Pdf
21 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_7.xlsx Pdf
22 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_8.pdf Pdf
23 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_9.pdf Pdf
24 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_10.pdf Pdf
25 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2018_11.pdf Pdf
26 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2018_12.pdf Pdf
27 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны гүйцэтгэлийн танилцуулга 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн танилцуулга Pdf
28 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны гүйцэтгэл 2018 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл Pdf
29 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2019_1.pdf Pdf
30 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_2.pdf Pdf
31 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_3.pdf Pdf
32 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2019_4.pdf Pdf
33 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 5 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2019_5.pdf Pdf
34 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_6.pdf Pdf
35 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_7.pdf Pdf
36 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_8.pdf Pdf
37 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_9.pdf Pdf
38 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_10_1.pdf Pdf
39 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_11.pdf Pdf
40 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны 12 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2019_12.pdf Pdf
41 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны гүйцэтгэлийн танилцуулга 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн танилцуулга Pdf
42 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны гүйцэтгэл 2019 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл Pdf
43 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2020_1.pdf Pdf
44 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 2 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_2.pdf Pdf
45 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 3 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_3.pdf Pdf
46 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 4 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_2020_4.pdf Pdf
47 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 5 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_5.pdf Pdf
48 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_6.pdf Pdf
49 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 7 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
50 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэл Medee_2020_8.pdf Pdf
51 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 9 дүгээр сарын гүйцэтгэл МЭДЭЭ_9-1.pdf Pdf
52 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 10 дүгээр сарын гүйцэтгэл Medee_10 Pdf
53 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
54 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 12 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны 12 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
55 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны гүйцэтгэлийн танилцуулга Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны гүйцэтгэлийн танилцуулга Pdf
56 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны гүйцэтгэл Pdf
57 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
58 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 02 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 02 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
59 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
60 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 04 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 04 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
61 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 05 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 05 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
62 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл Pdf
63 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 07 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 07 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
64 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 08 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 08 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
65 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 09 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 09 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
66 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 10 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 10 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
67 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
68 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны урьдчилсан гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны урьдчилсан гүйцэтгэл Pdf
69 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны гүйцэтгэл Pdf
70 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны гүйцэтгэлийн танилцуулга Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны гүйцэтгэлийн танилцуулга Pdf
71 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
72 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 02 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 02 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
73 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
74 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 04 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 04 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
75 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 05 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 05 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
76 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл Pdf
77 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 07 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 07 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
78 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 08 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 08 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
79 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 09 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 09 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
80 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 10 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 10 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
81 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 11 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
82 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 12 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны 12 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
83 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
84 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 02 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 02 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
85 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
86 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 04 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 04 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
87 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 05 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 05 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
88 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл Pdf
89 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 07 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 07 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
90 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 08 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 08 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
91 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 09 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 09 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
92 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 10 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
93 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 11 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 11 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
94 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 12 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2023 оны 12 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
95 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны 01 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
96 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны 02 дугаар сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны 02 дугаар сарын гүйцэтгэл Pdf
97 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны 03 дүгээр сарын гүйцэтгэл Pdf
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он