1. Order No.: 82/51

  Заавар, загвар шинэчлэн батлах тухай. (”Нэмэгдсөн өртгийн албан татварын падаан” маягтын заавар, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан хэрэглэх заавар”, “Худалдан авалтын бүртгэл”, “Борлуулалтын бү

  Approved by: СЯ, ҮСХ Confirm date: 29/03/2012

  Pdf

 2. Order No.: 83

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 29/03/2012

  Pdf

 3. Order No.: 47/186

  Журам батлах тухай (Аюулт үзэгдэл, аврах ажиллагаанд оролцсон албан хаагчийг урамшуулах)

  Approved by: ШС, СЯ Confirm date: 09/09/2011

  Pdf

 4. Order No.: 93/75

  Зардлын хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай (Хуульч сонгон шалгаруулалтад оролцох нэг оролцогчид ногдох зардлын хэмжээ)

  Approved by: СЯ, ХЗДХЯ Confirm date: 26/04/2011

  Pdf

 5. Order No.: 12

  Журам батлах тухай (Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 26/01/2011

  Pdf

 6. Order No.: 110/137

  Журам батлах тухай (Эдийн засгийн шинжилгээ хийх)

  Approved by: ХЗДХЯ, СЯ Confirm date: 18/06/2010

  Pdf

 7. Order No.: 112

  Журам батлах тухай (Хөрөнгийн үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулж эрх олгох)

  Approved by: СЭЗЯ Confirm date: 13/05/2010

  Word

 8. Order No.: 45

  Журам батлах тухай (Хандив, тусламжийг бүртгэх)

  Approved by: СЯ Confirm date: 01/03/2010

  Word

 9. Order No.: 283

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 15/12/2009

  Pdf

 10. Order No.: 252

  Журам батлах тухай (Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид хяналт тавих тухай, Аж ахуйн нэгж байгууллагад олгох гэрчилгээний загвар)

  Approved by: СЯ Confirm date: 13/11/2009

  Pdf

 11. Order No.: 104

  Журам батлах тухай (Албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 30/04/2009

  Pdf

 12. Order No.: 53/45

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах)

  Approved by: ЭМЯ, СЯ Confirm date: 18/02/2009

  Pdf

 13. Order No.: 70/369

  Гэрээний загварыг шинэчлэн батлах тухай (Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээний загвар, гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллаг

  Approved by: БСШУЯ, СЯ Confirm date: 13/11/2008

  Pdf

 14. Order No.: 352

  Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаал)

  Approved by: СЯ Confirm date: 09/10/2008

  Pdf

 15. Order No.: 56/64

  Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай (Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм)

  Approved by: БСШУЯ, СЯ Confirm date: 14/02/2008

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2023 year