1. Order No.: 264

  Журам батлах тухай (Бүртгэл хөтлөх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 22/11/2013

  Pdf

 2. Order No.: 315

  Журам батлах тухай (Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх амлалтын бүртгэлийн түр журам”, “Төсвийн байгууллагад хөтлөгдөх амлалтын бүртгэлийн маягт)

  Approved by: СЭЗЯ Confirm date: 23/10/2013

  Pdf

 3. Order No.: 213

  Журам батлах тухай (Ерөнхий гэрээ байгуулах журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 25/09/2013

  Pdf

 4. Order No.: 288/А/101

  Зарим тушаал, тушаалын заалтыг хүчингүй болгох тухай /1992 оны170/19, 1993 оны 54/06, 1995 оны 06/1, 2000 оны 100/А/60,1992 оны 207/23 тушаалуудыг хүчингүйд тооцсон/

  Approved by: СЭЗЯ, ХХААЯ Confirm date: 14/10/2003

  Pdf

 5. Order No.: 120

  Журам батлах тухай (Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам, Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчид олгох гэрчилгээний загвар)

  Approved by: СЯ Confirm date: 31/05/2013

  Pdf

 6. Order No.: 73

  Журам батлах тухай (Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам, Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 29/03/2013

  Pdf

 7. Order No.: 24/А9

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монголбанк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам)

  Approved by: СЯ, МБ Confirm date: 24/01/2013

  Pdf

 8. Order No.: 20/19

  Журам батлах тухай (Жолоочийн даатгалын сангийн дансанд хөрөнгө шилжүүлэх тухай)

  Approved by: СЯ, ЗТЯ Confirm date: 23/01/2013

  Pdf

 9. Order No.: 294

  Журам батлах тухай (Төсвийн ерөнхий ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, тэдгээрийн эрх, үүрэг, ажилд томилох, чөлөөлөх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 28/12/2012

  Pdf

 10. Order No.: 260

  Журам, маягтыг шинэчлэн батлах тухай (Шийтгэврийн хуудас, түүнийг хэрэглэх журам, Шийтгэврийн хуудасны маягт)

  Approved by: СЯ Confirm date: 21/12/2012

  Pdf

 11. Order No.: 276

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам, Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 21/12/2012

  Pdf

 12. Order No.: 244

  Журам батлах тухай (Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам батлах тухай)

  Approved by: СЯ Confirm date: 19/11/2012

  Pdf

 13. Order No.: 238

  Журам батлах тухай (Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 15/11/2012

  Pdf

 14. Order No.: 239

  Журам батлах тухай (Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 15/11/2012

  Pdf

 15. Order No.: 211

  Журам батлах тухай (Импортын автобензин, дизелийн түлшний онцгой, гааль, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг хураан авах, төсөвт төлөх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 22/10/2012

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year