1. Order No.: 21/41

  Сум/тосгон/ сум дундын эмнэлгийн санхүүжилтийн аргачлал батлах тухай

  Approved by: ЭМЯ, СЯ Confirm date: 30/01/2008

  Pdf

 2. Order No.: 369

  Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (СЯ-ны 2002 оны №355 тоот тушаалд)

  Approved by: СЯ Confirm date: 25/12/2007

  Pdf

 3. Order No.: 326

  Журам батлах тухай (ЗГ-ын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох ЗГ-ын шугамаар авч, ашиглаж буй хөнгөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиэ байгаа төсөл, хөтөлбөр, ЗГ-ын

  Approved by: СЯ Confirm date: 30/11/2007

  Pdf

 4. Order No.: 307/91/237

  Журам батлах тухай (Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, зарим албан тушаалын цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай)

  Approved by: БСШУЯ, НХХЯ, СЯ Confirm date: 31/08/2007

  Pdf

 5. Order No.: 58/62

  Журам батлах тухай (Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам)

  Approved by: ХЗДХЯ, СЯ Confirm date: 19/03/2007

  Pdf

 6. Order No.: 447

  Журам батлах тухай (Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 27/12/2006

  Pdf

 7. Order No.: 440

  Журам батлах тухай (Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 26/12/2006

  Pdf

 8. Order No.: 388

  Журам батлах тухай (Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар), (Санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягт), (Санхүүгийн тайланг бэлтгэж гаргах аргачлал), (Бүтээгдэхүүний өртөг тооцо

  Approved by: СЯ Confirm date: 27/11/2006

  Pdf

 9. Order No.: 342/366

  Журам батлах тухай (Байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлсэн буюу зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох журам), (Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялагийн б

  Approved by: СЯ, БОЯ Confirm date: 31/10/2006

  Pdf

 10. Order No.: 320

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Онцгой албан татварын тэмдэг захиалах, хэвлүүлэх, татварын албадад хүргүүлэх, хадгалах, бүртгэх, аж ахуйн нэгжид олгох журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 12/10/2006

  Pdf

 11. Order No.: 385

  Маягт, заавар батлах тухай (Төрийн бус байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны нэгдсэн жагсаалт), (Төрийн бус байгууллагын Санхүүгийн тайлан түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар), (Төрийн бус

  Approved by: СЯ Confirm date: 30/12/2005

  Pdf

 12. Order No.: 318/158

  Зарим тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай (1992 оны 06,30,14, 1994 оны 161, x/12, 1996 оны 109, А/77, 1996 оны 265,Б-07, 1997 оны 301, А181, 1998 оны 46/А24, 1998 оны 283/А122 тушаалуудыг хүчингүйд тооцсо

  Approved by: СЯ, ХХААЯ Confirm date: 22/11/2005

  Pdf

 13. Order No.: 198

  Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай (2004 оны 155 тушаалаар батлагдсан Эдийн засаг нийгмийг хөгжлийн үзүүлэлтийг тооцох заавар,маягт)

  Approved by: СЯ Confirm date: 21/07/2005

  Pdf

 14. Order No.: 49

  Заавар, загвар батлах тухай (Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төслийн загвар), (Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төсөл боловсруулах заавар)

  Approved by: СЭЗЯ Confirm date: 10/03/2005

  Pdf

 15. Order No.: 15/41/25

  Журам батлах тухай (Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох журам)

  Approved by: ХЗДХЯ, СЭЗЯ, НХХЯ Confirm date: 04/02/2005

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2023 year