1. Order No.: 7

  Эрчим хүчний салбарт мөрдөх дансны жагсаалт, заавар батлах тухай

  Approved by: СЭЗЯ Confirm date: 12/01/2005

  Pdf

 2. Order No.: 213/157

  Маягт шинэчлэн батлах тухай (Нийтлэг хэрэглэгдэх тооцооны маягт НХМаягт Т-1-ыг шинэчлэн батлах тухай)

  Approved by: СЭЗЯ, ҮСГ Confirm date: 17/09/2004

  Pdf

 3. Order No.: 74/154/170/175

  Журам батлах тухай (Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам)

  Approved by: ХХААЯ, ХЗДХЯ, СЭЗЯ, ЭМЯ Confirm date: 02/08/2004

  Pdf

 4. Order No.: 8

  Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай (Төсвийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар)

  Approved by: СЭЗЯ Confirm date: 08/01/2004

  Pdf

 5. Order No.: 215

  Ес зүйн зөвлөл тушаал

  Approved by: Төрийн нарийн бичгийн дарга Confirm date: 05/07/2017

  Pdf

 6. Order No.: 282

  Сангийн яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

  Approved by: Төрийн нарийн бичгийн дарга Confirm date: 14/12/2015

  Pdf

 7. Order No.: 129

  Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

  Approved by: Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Confirm date: 01/12/2010

  Pdf

 8. Order No.: 288

  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

  Approved by: Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Confirm date: 10/11/2010

  Pdf

 9. Order No.:

  Төрийн албаны тухай

  Approved by: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Confirm date: 28/06/2002

  Pdf

 10. Order No.:

  Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

  Approved by: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Confirm date: 17/04/1995

  Pdf

 11. Order No.: 411

  Стандарт батлах тухай /Биологийн хөрөнгө ба түүнээс хүлээн авсан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 16/12/2016

  Pdf

 12. Order No.: 410

  Стандарт батлах тухай  /Барилгын гэрээний орлого ба зардлын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 16/12/2016

  Pdf

 13. Order No.: 409

  Стандарт батлах тухай /Хайгуул болон олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 16/12/2016

  Pdf

 14. Order No.: 297

  Бүртгэлд хамруулах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.6-г зөрчсөн компанийн бүртгэл/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 18/08/2016

  Pdf

 15. Order No.: 131

  Сайдын 2016.04.08-ын өдрийн “Журам батлах тухай” 131-р тушаал. Журмын нэр:  “Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журам”

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 08/04/2016

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2023 year