1. Order No.: 17

  Аргачлал батлах тухай /Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөлийн орлогоос орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлэг тооцох аргачлал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/01/2016

  Pdf

 2. Order No.: 14/А10

  Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай /Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах, аюулгүй ажиллагааны сургалтын төлбөрийн хэмжээг 150,00

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүйн сайд Confirm date: 13/01/2016

  Pdf

 3. Order No.: 334

  Журам батлах тухай /Импортоор оруулсан болон Монгол Улсад үйлдвэрлэн борлуулсан автобензин, дизелийн түлшний албан татварыг хураан авах, төсөвт төлөх журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/12/2015

  Pdf

 4. Order No.: 333

  “Журам батлах тухай” (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам”, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэм

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/12/2015

  Pdf

 5. Order No.: 300

  Журам батлах тухай /Өрийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл хүлээн авах, төвлөрүүлэх, өр төлбөрийг бүртгэх тайлагнах журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 02/11/2015

  Pdf

 6. Order No.: 196

  Журам батлах тухай /Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үнэлэх журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 10/07/2015

  Pdf

 7. Order No.: 165

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/06/2015

  Pdf

 8. Order No.: 129

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2014 оны 95 дугаар тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 18/05/2015

  Pdf

 9. Order No.: 103/131

  Маягт, заавар батлах тухай /Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагааа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, а

  Approved by: Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хороо Confirm date: 30/04/2015

  Pdf

 10. Order No.: 269/264

  Журам батлах тухай /Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам/

  Approved by: Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Сангийн сайд Confirm date: 31/12/2014

  Pdf

 11. Order No.: А251/304

  Журам батлах тухай “Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл импортлох, худалдах болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд галт зэвсэг, сум, галт з

  Approved by: ХЗЯ, СЯ Confirm date: 04/11/2014

  Pdf

 12. Order No.: 201

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, мэдээллийг ашиглах журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 22/09/2014

  Pdf

 13. Order No.: 95

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 30/04/2014

  Pdf

 14. Order No.: 76

  Журамд нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2012 оны 238 дугаар тушаал/

  Approved by: СЯ Confirm date: 04/04/2014

  Pdf

 15. Order No.: 46/398

  Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ тогтоох тухай

  Approved by: ГХЯ, СЯ Confirm date: 31/12/2013

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year