1. Order No.: A/63,70

  Журам батлах тухай /Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг тооцох/

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 06/04/2018

  Pdf

 2. Order No.: 66/A/58

  Хамгаалалтын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай /Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт үүсгүүр, химийн хорт бодис, эсхүл хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд шууд

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 04/04/2018

  Pdf

 3. Order No.: 58

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын давуу эрх тооцох аргачлал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 30/03/2018

  Pdf

 4. Order No.: A/70/56

  Тушаал хүчингүй болгох тухай /Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын 1995 оны 12 дугаар сарын 27-ны 169/171 дүгээр тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Confirm date: 21/03/2018

  Pdf

 5. Order No.: A/14/16

  Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай /Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ, гэрээ

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 29/01/2018

  Pdf

 6. Order No.: A/024/11

  Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

  Approved by: Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Confirm date: 23/01/2018

  Pdf

 7. Order No.: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Confirm date: 08/01/2018

  Pdf

 8. Order No.: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/12/2017

  Pdf

 9. Order No.: 30/20

  Журам батлах тухай (Улс хоорондын шуудангийн илгээмж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх)

  Approved by: ЗГХЭГ, СЯ Confirm date: 07/05/2018

  Pdf

 10. Order No.: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Confirm date: 08/01/2018

  Pdf

 11. Order No.: 380

  Аргачлал батлах тухай /Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/12/2017

  Pdf

 12. Order No.: 379

  Аргачлал батлах тухай /Газар эзэмших ашиглах эрхийг шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/12/2017

  Pdf

 13. Order No.: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/12/2017

  Pdf

 14. Order No.: A297-360

  Журам батлах тухай /Иргэд, байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авахад баримтлах үнэлгээний жишиг/

  Approved by: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд Confirm date: 13/12/2017

  Pdf

 15. Order No.: 347

  Маягт заавар батлах тухай /Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 05/12/2017

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year