1. Order No.: А263, А406, 321

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам, Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, Эзэнгүй цогцос оршуулах зардлын жишиг хэмжээ/

  Approved by: Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд Confirm date: 31/10/2017

  Pdf

 2. Order No.: 249

  Журам батлах тухай /Нягтлан бодох бүртгэлийн валютыг тогтоох, өөрчлөх, санхүүгийн тайланг хөрвүүлэх журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 18/07/2017

  Pdf

 3. Order No.: 243

  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 06/07/2017

  Pdf

 4. Order No.: 234

  Журам батлах тухай /Ерөнхий гэрээ байгуулах журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 04/07/2017

  Pdf

 5. Order No.: 221/331

  Маягт, заавар батлах тухай /Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагааа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, а

  Approved by: Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Confirm date: 28/06/2017

  Pdf

 6. Order No.: А115/А176/142

  Журам батлах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам, Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, Эзэнгүй цогцос оршуулах зардлын жишиг хэмжээ/

  Approved by: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд Confirm date: 03/05/2017

  Pdf

 7. Order No.: А114/141

  Журам батлах тухай /Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам/

  Approved by: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд Confirm date: 03/05/2017

  Pdf

 8. Order No.: 109

  Журам батлах тухай /Аудитын хуулийн этгээдэд хийх чанарын хяналтын журам/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 04/04/2017

  Pdf

 9. Order No.: 82

  Журам батлах тухай /Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам, Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд олгох гэрчилгээний загвар/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 09/03/2017

  Pdf

 10. Order No.: 37

  Тушаалын хавсралтуудыг шинэчлэн батлах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаал (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам”, “Н

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 30/01/2017

  Pdf

 11. Order No.: 404

  Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн а

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 14/12/2016

  Pdf

 12. Order No.: 204

  Тушаалын хавсралтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаалаар батлагдсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журам, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөг

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 24/05/2016

  Pdf

 13. Order No.: 6

  Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай “Журам батлах тухай” (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам”, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татва

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 01/05/2016

  Pdf

 14. Order No.: 82

  Журам шинэчлэн батлах тухай. Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 29/02/2016

  Pdf

 15. Order No.: 46

  Журам батлах тухай /Олон улсын байгууллага, хандивлагч орноос Засгийн газрын шугамаар Монгол Улсад олгож буй хүмүүнлэгийн болон бүцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр дотоодын зах зээлээс х

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/02/2016

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year