1. Order No.: 343

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн загвар/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 18/12/2015

  Pdf

 2. Order No.: 170

  Заавар, маягт батлах тухай /Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэх заавар, Нэгтгэлд оролцогч талуудыг тодорхойлох удирдамж, Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагдах үлгэрчилсэн маягтууд/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 29/06/2015

  Pdf

 3. Order No.: 210

  Тушаал хүчингүй болгох тухай /Сангийн сайдын 2014 оны 164 тоот тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 29/09/2014

  Pdf

 4. Order No.: 207

  Ажлын хэсэг байгуулах тухай /4000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн зээлийн багцыг Төрийн банкинд шилжүүлэх үүрэг бүхий/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 26/09/2014

  Pdf

 5. Order No.: 206

  Хяналт шалгалт хийх тухай

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 24/09/2014

  Pdf

 6. Order No.: 202

  Эрх олгох тухай

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 23/09/2014

  Pdf

 7. Order No.: 201

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 22/09/2014

  Pdf

 8. Order No.: 191

  Хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 04/09/2014

  Pdf

 9. Order No.: 188

  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай /Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 03/09/2014

  Pdf

 10. Order No.: 122

  Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжих тухай”

  Approved by: СЯ Confirm date: 03/06/2014

  Pdf

 11. Order No.: 100

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 07/05/2014

  Pdf

 12. Order No.: 5

  Эдийн засгийн ангилал батлах тухай /Төсвийн орлогын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 1-р хавсралтаар, Төсвийн зарлагын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 2-р хавсралтаар, Төсвийн эх үүсвэрийн ангилл

  Approved by: СЯ Confirm date: 07/05/2014

  Pdf

 13. Order No.: 44

  Сангийн сайдын 2014 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 44 тоот тушаал

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 07/03/2014

  Pdf

 14. Order No.: 304

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох)

  Approved by: СЯ Confirm date: 27/12/2013

  Pdf

 15. Order No.: 91

  Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Approved by: СЯ Confirm date: 29/04/2013

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year