“Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд”-ын видео хичээл

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 04 сарын 08


Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч та бүхэнд "Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартууд"-ыг тайлбарласан видео хичээлийг толилуулж байна. 

Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартуудын талаарх хичээлүүдийг доорхи холбоосоор үзнэ үү.

УСНББОУС-ын сургалтын хөтөлбөр

УСНББОУС-ын сургалтын материал

Цахим хичээлүүд:
1. УСНББОУС-1 Санхүүгийн тайлангийн толилуулга
2. УСНББОУС-2 Мөнгөн гүйлгээний тайлан
3. УСНББОУС-3 НББ-ийн бодлого, НББ-ийн тооцооллын өөрчлөлт ба алдаа
4. УСНББОУС-5 Зээлийн зардал
5. УСНББОУС-9 Солилцооны ажил гүйлгээ
6. УСНББОУС-12, 17 Танилцуулга: Бүрэлдэхүүн хэсгийн бүртгэл ба хөрөнгийг бүлэглэх нь
7. УСНББОУС-12 Бараа материал
8. УСНББОУС-17 Үндсэн хөрөнгө
9. УСНББОУС-13 Түрээс
10. УСНББОУС-14 Тайлагналын өдрийн дараах үйл явдал
11. УСНББОУС-16 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө
12. УСНББОУС-19 Нөөц, болзошгүй өр төлбөр ба болзошгүй хөрөнгө
13. УСНББОУС-21 Мөнгө бий болгодоггүй хөрөнгө
14. УСНББОУС-23 Солилцооны бус ажил гүйлгээ (Татвар болон Шилжүүлэг)
15. УСНББОУС-24 Санхүүгийн тайлан дахь төсвийн мэдээллийн толилуулга
16. УСНББОУС-26 Мөнгө бий болгогч хөрөнгө
17. УСНББОУС-28, 29, 30 Санхүүгийн хэрэглүүр: Тайлагнал болон толилуулга
18. УСНББОУС-31 Биет бус хөрөнгө
19. УСНББОУС-32 Үйлчилгээний концессийн хэлцэл
20. УСНББОУС-39 Ажилтны тэтгэмж
21. УСНББОУС-42 Нийгмийн халамж


Мэдээ, мэдээлэл
Эмгэнэл ...

2024.03.15


САНГИЙН ЯАМ © 2024 он