ТЕГ-ын захиалгаар Сангийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохилн байгуулсан  зарим гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх ТУСГАЙ ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Мэдээлэл нийтлэсэн: Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Нийтлэсэн огноо: 2021 оны 01 сарын 26


Зарласан албан тушаал Шифр Тест дүн /90 оноо/ Ярилцлага дүн /10 оноо/ Ерөнхий дүн /100 оноо/
1. Татварын ерөнхий газар /8/
1 Татварын ерөнхий газар Татварын хяналт шалгалт арга зүйн газрын Үнэ шилжилтийн хэлтсийн татварын улсын байцаагч /1/ 187151 62 6 68.0
2 Татварын удирдлага, олон улсын татварын газрын Олон улсын татварын хэлтсийн Олон улсын татварын асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч /2/ 187147 58 9.75 67.75
3 187142 60 9.75 69.75
4 187157 66 3.5 69.5
5 Татварын ерөнхий газар Эрсдлийн удирдлагын газрын Судалгаа шинжилгээний хэлтэст статистик мэдээлэл хариуцсан татварын улсын байцаагч /1/ 187088 72 7.75 79.75
6 187122 58 4.25 62.25
7 187120 54 5 59.0
8 Татварын ерөнхий газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газар Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс татварын улсын байцаагч /1/ 187097 78 2.75 80.75
9 187112 56 9.25 65.25
10 187129 70 4.75 74.75
11 187105 54 7.25 61.25
12 Мэдээллийн технологийн төвийн системийн шинжилгээ хариуцсан татварын улсын байцаагч /2/ 187132 54 7 61.0
13 Том татвар төлөгчийн газрын Эрдэс баялгийн татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч /1/ 187155 58 9.75 67.75
14 187124 64 2.75 66.75
15 187107 64 3.75 67.75
2. Нийслэлийн татварын газар /2/
16 Нийслэлийн татварын газар дунд татвар төлөгчтэй харилцах хэлтсийн татварын улсын байцаагч /2/ 187146 40 4.25 44.25
3.Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс /10/
17 Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн Нарантуул зах хариуцсан Татварын тасгийн Татварын улсын байцаагч /2/ 187130 48 6.5 54.5
18 187094 38 5.75 43.75
19 Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн Татварын улсын байцаагч /4/ 187093 56 9.25 65.25
20 187115 64 6.5 70.5
21 187134 84 6 90.0
22 187089 56 8.5 64.5
23 Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч /1/ 187133 54 7.25 61.25
24 Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /2/ 187091 52 4.75 56.75
25 187144 62 6.75 68.75
26 Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэс Захиргаа, хуулийн тасгийн нягтлан бодогч /1/ 187103 64 4.75 68.75
4.Нийслэлийн Баянгол дүүргийн Татварын хэлтэс /6/
27 Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /4/ 187104 36 3.25 39.25
28 187138 42 6 48.0
29 187126 28 4.25 32.25
30 187111 64 5.25 69.25
31 Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч /1/ 187100 44   44.0
32 187108 62 9 71.0
33 187125 44 7 51.0
34 Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /1/ 187102 46 5 51.0
5.Нийслэлийн Багануур дүүргийн Татварын хэлтэс /1/
35 Багануур дүүргийн татварын хэлтсийн Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /1/ 187110 34 4 38.0
6.Нийслэлийн Налайх дүүргийн Татварын хэлтэс /1/
36 Налайх дүүргийн татварын хэлтсийн Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /1/ 187149 60 4.5 64.5
7.Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэс /5/
37 Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч /2/ 187137 66 7 73.0
38 187141 68 9 77.0
39 187143 46 5.75 51.75
40 Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /1/ 187148 58 7 65.0
41 187114 60 6.5 66.5
42 Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч /1/ 187156 74 7 81.0
43 187118 34 6 40.0
8.Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтэс /13/
44 Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн нягтлан бодогч /1/ 187090 54 6.5 60.5
45 Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Захиргаа, хуулийн тасгийн Хуулийн асуудал хариуцсан татварын улсын байцаагч /1/ 187121 38 5.5 43.5
46 187135 80 3 83.0
47 187128 58 6.5 64.5
48 Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /8/ 187087 50 6.75 56.75
49 187096 40 7.25 47.25
50 187113 64 9 73.0
51 187095 56 6.5 62.5
52 187140 58 7.75 65.75
53 187131 54 6.5 60.5
54 187092 40 5.5 45.5
55 Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Жижиг татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /2/ 187106 70 6.25 76.25
56 187139 58 4 62.0
57 Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /1/ 187098 62 6.75 68.75
9.Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэс /7/
58 Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч /1/ 187119 56 8.25 64.25
59 Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /5/ 187117 62 7 69.0
60 187145 62 8.25 70.25
61 187109 52 8 60.0
62 187154 66 6.25 72.25
63 187152 66 7.75 73.75
64 187153 70 4.5 74.5
65 Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэс Захиргаа, хуулийн тасгийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /1/ 187150 68 7 75.0
10.Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс /1/
66 Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн Хувь хүний татварын тасгийн татварын улсын байцаагч /1/ 187099 38 6 44.0

Мэдээ, мэдээлэл


Эмгэнэл ...

2024.03.15
САНГИЙН ЯАМ © 2024 он