1. Тушаалын дугаар: 82/51

  Заавар, загвар шинэчлэн батлах тухай. (”Нэмэгдсөн өртгийн албан татварын падаан” маягтын заавар, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан хэрэглэх заавар”, “Худалдан авалтын бүртгэл”, “Борлуулалтын бү

  Тушаал гаргасан: СЯ, ҮСХ Батлагдсан огноо: 2012.03.29

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 83

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.03.29

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 47/186

  Журам батлах тухай (Аюулт үзэгдэл, аврах ажиллагаанд оролцсон албан хаагчийг урамшуулах)

  Тушаал гаргасан: ШС, СЯ Батлагдсан огноо: 2011.09.09

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 93/75

  Зардлын хэмжээ шинэчлэн тогтоох тухай (Хуульч сонгон шалгаруулалтад оролцох нэг оролцогчид ногдох зардлын хэмжээ)

  Тушаал гаргасан: СЯ, ХЗДХЯ Батлагдсан огноо: 2011.04.26

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 12

  Журам батлах тухай (Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын зардлыг нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2011.01.26

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 110/137

  Журам батлах тухай (Эдийн засгийн шинжилгээ хийх)

  Тушаал гаргасан: ХЗДХЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2010.06.18

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 121

  Журам батлах тухай (Санхүүгийн болон орлогын албан татварын санхүүгийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2010.05.25

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 112

  Журам батлах тухай (Хөрөнгийн үнэлгээчнийг сонгон шалгаруулж эрх олгох)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2010.05.13

  Word

 9. Тушаалын дугаар: 45

  Журам батлах тухай (Хандив, тусламжийг бүртгэх)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2010.03.01

  Word

 10. Тушаалын дугаар: 283

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2009.12.15

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 252

  Журам батлах тухай (Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид хяналт тавих тухай, Аж ахуйн нэгж байгууллагад олгох гэрчилгээний загвар)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2009.11.13

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 104

  Журам батлах тухай (Албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2009.04.30

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 53/45

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах)

  Тушаал гаргасан: ЭМЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2009.02.18

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 70/369

  Гэрээний загварыг шинэчлэн батлах тухай (Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээний загвар, гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллаг

  Тушаал гаргасан: БСШУЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2008.11.13

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 352

  Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаал)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2008.10.09

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он