1. Тушаалын дугаар: 56/64

  Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай (Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм)

  Тушаал гаргасан: БСШУЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2008.02.14

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 21/41

  Сум/тосгон/ сум дундын эмнэлгийн санхүүжилтийн аргачлал батлах тухай

  Тушаал гаргасан: ЭМЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2008.01.30

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 369

  Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (СЯ-ны 2002 оны №355 тоот тушаалд)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2007.12.25

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 326

  Журам батлах тухай (ЗГ-ын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох ЗГ-ын шугамаар авч, ашиглаж буй хөнгөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиэ байгаа төсөл, хөтөлбөр, ЗГ-ын

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2007.11.30

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 307/91/237

  Журам батлах тухай (Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, зарим албан тушаалын цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай)

  Тушаал гаргасан: БСШУЯ, НХХЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2007.08.31

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 58/62

  Журам батлах тухай (Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам)

  Тушаал гаргасан: ХЗДХЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2007.03.19

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 447

  Журам батлах тухай (Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2006.12.27

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 440

  Журам батлах тухай (Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2006.12.26

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 388

  Журам батлах тухай (Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар), (Санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягт), (Санхүүгийн тайланг бэлтгэж гаргах аргачлал), (Бүтээгдэхүүний өртөг тооцо

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2006.11.27

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 342/366

  Журам батлах тухай (Байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлсэн буюу зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох журам), (Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялагийн б

  Тушаал гаргасан: СЯ, БОЯ Батлагдсан огноо: 2006.10.31

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 320

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Онцгой албан татварын тэмдэг захиалах, хэвлүүлэх, татварын албадад хүргүүлэх, хадгалах, бүртгэх, аж ахуйн нэгжид олгох журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2006.10.12

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 385

  Маягт, заавар батлах тухай (Төрийн бус байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны нэгдсэн жагсаалт), (Төрийн бус байгууллагын Санхүүгийн тайлан түүний тодруулгыг бэлтгэх заавар), (Төрийн бус

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2005.12.30

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 318/158

  Зарим тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай (1992 оны 06,30,14, 1994 оны 161, x/12, 1996 оны 109, А/77, 1996 оны 265,Б-07, 1997 оны 301, А181, 1998 оны 46/А24, 1998 оны 283/А122 тушаалуудыг хүчингүйд тооцсо

  Тушаал гаргасан: СЯ, ХХААЯ Батлагдсан огноо: 2005.11.22

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 198

  Заавар маягт шинэчлэн батлах тухай (2004 оны 155 тушаалаар батлагдсан Эдийн засаг нийгмийг хөгжлийн үзүүлэлтийг тооцох заавар,маягт)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2005.07.21

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 49

  Заавар, загвар батлах тухай (Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төслийн загвар), (Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төсөл боловсруулах заавар)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2005.03.10

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он