1. Тушаалын дугаар: 15/41/25

  Журам батлах тухай (Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох журам)

  Тушаал гаргасан: ХЗДХЯ, СЭЗЯ, НХХЯ Батлагдсан огноо: 2005.02.04

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 7

  Эрчим хүчний салбарт мөрдөх дансны жагсаалт, заавар батлах тухай

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2005.01.12

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 213/157

  Маягт шинэчлэн батлах тухай (Нийтлэг хэрэглэгдэх тооцооны маягт НХМаягт Т-1-ыг шинэчлэн батлах тухай)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ, ҮСГ Батлагдсан огноо: 2004.09.17

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 74/154/170/175

  Журам батлах тухай (Хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах спиртийн хуваарилалт олголт, зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам)

  Тушаал гаргасан: ХХААЯ, ХЗДХЯ, СЭЗЯ, ЭМЯ Батлагдсан огноо: 2004.08.02

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 8

  Гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай (Төсвийн байгууллагын зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2004.01.08

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 215

  Ес зүйн зөвлөл тушаал

  Тушаал гаргасан: Төрийн нарийн бичгийн дарга Батлагдсан огноо: 2017.07.05

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 282

  Сангийн яамны албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

  Тушаал гаргасан: Төрийн нарийн бичгийн дарга Батлагдсан огноо: 2015.12.14

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 129

  Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам

  Тушаал гаргасан: Төрийн албаны зөвлөлийн дарга Батлагдсан огноо: 2010.12.01

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 288

  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

  Тушаал гаргасан: Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Батлагдсан огноо: 2010.11.10

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар:

  Төрийн албаны тухай

  Тушаал гаргасан: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Батлагдсан огноо: 2002.06.28

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар:

  Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай

  Тушаал гаргасан: Монгол Улсын Их Хурлын дарга Батлагдсан огноо: 1995.04.17

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 411

  Стандарт батлах тухай /Биологийн хөрөнгө ба түүнээс хүлээн авсан хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 410

  Стандарт батлах тухай  /Барилгын гэрээний орлого ба зардлын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 409

  Стандарт батлах тухай /Хайгуул болон олборлох үйл ажиллагааны нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.16

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 297

  Бүртгэлд хамруулах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14.1.6-г зөрчсөн компанийн бүртгэл/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.08.18

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он