1. Тушаалын дугаар: 404

  Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн а

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.14

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 204

  Тушаалын хавсралтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаалаар батлагдсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журам, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөг

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.05.24

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 6

  Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай “Журам батлах тухай” (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам”, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татва

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.05.01

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 82

  Журам шинэчлэн батлах тухай. Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.02.29

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 46

  Журам батлах тухай /Олон улсын байгууллага, хандивлагч орноос Засгийн газрын шугамаар Монгол Улсад олгож буй хүмүүнлэгийн болон бүцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр дотоодын зах зээлээс х

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.02.25

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 17

  Аргачлал батлах тухай /Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөлийн орлогоос орон нутгийн хөгжлийн санд олгох шилжүүлэг тооцох аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.01.14

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 14/А10

  Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай /Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах, аюулгүй ажиллагааны сургалтын төлбөрийн хэмжээг 150,00

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүйн сайд Батлагдсан огноо: 2016.01.13

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 334

  Журам батлах тухай /Импортоор оруулсан болон Монгол Улсад үйлдвэрлэн борлуулсан автобензин, дизелийн түлшний албан татварыг хураан авах, төсөвт төлөх журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.12.14

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 333

  “Журам батлах тухай” (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам”, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэм

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.12.14

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 300

  Журам батлах тухай /Өрийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл хүлээн авах, төвлөрүүлэх, өр төлбөрийг бүртгэх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.11.02

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 196

  Журам батлах тухай /Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үнэлэх журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.07.10

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 165

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.06.25

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 129

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2014 оны 95 дугаар тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.05.18

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 103/131

  Маягт, заавар батлах тухай /Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагааа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, а

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хороо Батлагдсан огноо: 2015.04.30

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 269/264

  Журам батлах тухай /Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам/

  Тушаал гаргасан: Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.12.31

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он