1. Тушаалын дугаар: 73

  Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 333 дугаар тушаал. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.04.01

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: A/63,70

  Журам батлах тухай /Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг тооцох/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.04.06

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 66/A/58

  Хамгаалалтын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай /Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт үүсгүүр, химийн хорт бодис, эсхүл хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд шууд

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.04.04

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 58

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын давуу эрх тооцох аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.03.30

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: A/70/56

  Тушаал хүчингүй болгох тухай /Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын 1995 оны 12 дугаар сарын 27-ны 169/171 дүгээр тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Батлагдсан огноо: 2018.03.21

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: A/14/16

  Сургалтын төлбөрийн хэмжээ, зардлын норматив батлах тухай /Харуул хамгаалалтын чиглэлийн албаны нохой ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ, галт зэвсэг эзэмших, ашиглах сургалтын төлбөрийн хэмжээ, гэрээ

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.29

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: A/024/11

  Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.23

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.08

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 243

  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.06

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.14

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 30/20

  Журам батлах тухай (Улс хоорондын шуудангийн илгээмж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх)

  Тушаал гаргасан: ЗГХЭГ, СЯ Батлагдсан огноо: 2018.05.07

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.08

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 380

  Аргачлал батлах тухай /Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.25

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 379

  Аргачлал батлах тухай /Газар эзэмших ашиглах эрхийг шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.25

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.14

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он