1. Тушаалын дугаар: 213

  Журам батлах тухай (Ерөнхий гэрээ байгуулах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.09.25

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 288/А/101

  Зарим тушаал, тушаалын заалтыг хүчингүй болгох тухай /1992 оны170/19, 1993 оны 54/06, 1995 оны 06/1, 2000 оны 100/А/60,1992 оны 207/23 тушаалуудыг хүчингүйд тооцсон/

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ, ХХААЯ Батлагдсан огноо: 2003.10.14

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 120

  Журам батлах тухай (Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам, Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчид олгох гэрчилгээний загвар)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.05.31

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 73

  Журам батлах тухай (Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам, Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.03.29

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 24/А9

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монголбанк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ, МБ Батлагдсан огноо: 2013.01.24

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 20/19

  Журам батлах тухай (Жолоочийн даатгалын сангийн дансанд хөрөнгө шилжүүлэх тухай)

  Тушаал гаргасан: СЯ, ЗТЯ Батлагдсан огноо: 2013.01.23

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 294

  Журам батлах тухай (Төсвийн ерөнхий ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, тэдгээрийн эрх, үүрэг, ажилд томилох, чөлөөлөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.12.28

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 260

  Журам, маягтыг шинэчлэн батлах тухай (Шийтгэврийн хуудас, түүнийг хэрэглэх журам, Шийтгэврийн хуудасны маягт)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.12.21

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 276

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам, Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.12.21

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 244

  Журам батлах тухай (Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам батлах тухай)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.11.19

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 238

  Журам батлах тухай (Төсвийн урамшуулал олгох хувь, хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, түүнийг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.11.15

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 239

  Журам батлах тухай (Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.11.15

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 211

  Журам батлах тухай (Импортын автобензин, дизелийн түлшний онцгой, гааль, нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг хураан авах, төсөвт төлөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.10.22

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 82/51

  Заавар, загвар шинэчлэн батлах тухай. (”Нэмэгдсөн өртгийн албан татварын падаан” маягтын заавар, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын падаан хэрэглэх заавар”, “Худалдан авалтын бүртгэл”, “Борлуулалтын бү

  Тушаал гаргасан: СЯ, ҮСХ Батлагдсан огноо: 2012.03.29

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 83

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.03.29

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он