1. Тушаалын дугаар: А251/304

  Журам батлах тухай “Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл импортлох, худалдах болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд галт зэвсэг, сум, галт з

  Тушаал гаргасан: ХЗЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2014.11.04

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 201

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, мэдээллийг ашиглах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.09.22

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 95

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.04.30

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 76

  Журамд нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2012 оны 238 дугаар тушаал/

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.04.04

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 46/398

  Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ тогтоох тухай

  Тушаал гаргасан: ГХЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2013.12.31

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 264

  Журам батлах тухай (Бүртгэл хөтлөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.11.22

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 315

  Журам батлах тухай (Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх амлалтын бүртгэлийн түр журам”, “Төсвийн байгууллагад хөтлөгдөх амлалтын бүртгэлийн маягт)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2013.10.23

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 213

  Журам батлах тухай (Ерөнхий гэрээ байгуулах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.09.25

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 288/А/101

  Зарим тушаал, тушаалын заалтыг хүчингүй болгох тухай /1992 оны170/19, 1993 оны 54/06, 1995 оны 06/1, 2000 оны 100/А/60,1992 оны 207/23 тушаалуудыг хүчингүйд тооцсон/

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ, ХХААЯ Батлагдсан огноо: 2003.10.14

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 120

  Журам батлах тухай (Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам, Татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчид олгох гэрчилгээний загвар)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.05.31

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 73

  Журам батлах тухай (Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам, Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.03.29

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 24/А9

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын болон төсвийн байгууллагын дансыг Монголбанк, арилжааны банкинд нээх, хаах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ, МБ Батлагдсан огноо: 2013.01.24

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 20/19

  Журам батлах тухай (Жолоочийн даатгалын сангийн дансанд хөрөнгө шилжүүлэх тухай)

  Тушаал гаргасан: СЯ, ЗТЯ Батлагдсан огноо: 2013.01.23

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 294

  Журам батлах тухай (Төсвийн ерөнхий ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, тэдгээрийн эрх, үүрэг, ажилд томилох, чөлөөлөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.12.28

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 260

  Журам, маягтыг шинэчлэн батлах тухай (Шийтгэврийн хуудас, түүнийг хэрэглэх журам, Шийтгэврийн хуудасны маягт)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.12.21

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он