1. Тушаалын дугаар: 290

  Журам батлах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.12.27

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 133

  Журам батлах тухай (Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам, Бусад орны мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхтэй иргэнд мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох журам, Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.05.30

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 188

  Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2011.09.12

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 132

  Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам, хоног, байрны зардлын хэмжээ/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2011.06.14

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 133

  Аргачлал батлах тухай (Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн аргачлал)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2001.05.11

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 205

  Засгийн газрын 2012.12.22-ны 205 тоот тушаал. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

  Тушаал гаргасан: Төрийн нарийн бичгийн дарга;Засгийн газар Батлагдсан огноо: 2012.12.22

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он