1. Тушаалын дугаар: 188

  Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай /Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн төсөл/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.09.03

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 122

  Сангийн сайдын тушаал “Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжих тухай”

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.06.03

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 100

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.05.07

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 5

  Эдийн засгийн ангилал батлах тухай /Төсвийн орлогын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 1-р хавсралтаар, Төсвийн зарлагын эдийн засгийн дэлгэрэнгүй ангиллыг 2-р хавсралтаар, Төсвийн эх үүсвэрийн ангилл

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.05.07

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 44

  Сангийн сайдын 2014 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 44 тоот тушаал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.03.07

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 304

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.12.27

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 91

  Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.04.29

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 290

  Журам батлах тухай (Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.12.27

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 133

  Журам батлах тухай (Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам, Бусад орны мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрхтэй иргэнд мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох журам, Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2012.05.30

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 188

  Гадаад томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2011.09.12

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 132

  Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /Улс төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам, хоног, байрны зардлын хэмжээ/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2011.06.14

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 133

  Аргачлал батлах тухай (Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн аргачлал)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2001.05.11

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 205

  Засгийн газрын 2012.12.22-ны 205 тоот тушаал. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

  Тушаал гаргасан: Төрийн нарийн бичгийн дарга;Засгийн газар Батлагдсан огноо: 2012.12.22

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он