1. Тушаалын дугаар: 252

  Журам батлах тухай (Нягтлан бодох бүртгэлийн программ хангамжид хяналт тавих тухай, Аж ахуйн нэгж байгууллагад олгох гэрчилгээний загвар)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2009.11.13

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 104

  Журам батлах тухай (Албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2009.04.30

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 53/45

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах)

  Тушаал гаргасан: ЭМЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2009.02.18

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 70/369

  Гэрээний загварыг шинэчлэн батлах тухай (Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдад буцалтгүй тусламж олгох тухай гэрээний загвар, гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллаг

  Тушаал гаргасан: БСШУЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2008.11.13

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 352

  Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаал)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2008.10.09

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 56/64

  Үлгэрчилсэн дүрэм батлах тухай (Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм)

  Тушаал гаргасан: БСШУЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2008.02.14

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 21/41

  Сум/тосгон/ сум дундын эмнэлгийн санхүүжилтийн аргачлал батлах тухай

  Тушаал гаргасан: ЭМЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2008.01.30

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 369

  Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай (СЯ-ны 2002 оны №355 тоот тушаалд)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2007.12.25

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 326

  Журам батлах тухай (ЗГ-ын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн бүрэлдэхүүн болох ЗГ-ын шугамаар авч, ашиглаж буй хөнгөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиэ байгаа төсөл, хөтөлбөр, ЗГ-ын

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2007.11.30

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 307/91/237

  Журам батлах тухай (Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, зарим албан тушаалын цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай)

  Тушаал гаргасан: БСШУЯ, НХХЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2007.08.31

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 58/62

  Журам батлах тухай (Эрүүлжүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, үйлчилгээний хөлс төлөх журам)

  Тушаал гаргасан: ХЗДХЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2007.03.19

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 447

  Журам батлах тухай (Гадаадын зээл, тусламжийн бүртгэл, мэдээллийн сан байгуулах, ашиглах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2006.12.27

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 440

  Журам батлах тухай (Бараа, бүтээгдэхүүний хэлбэрээр олгож буй гадаадын тусламжийн хөрөнгийг бүртгэх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2006.12.26

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 388

  Журам батлах тухай (Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар), (Санхүүгийн тайлан, тодруулгын маягт), (Санхүүгийн тайланг бэлтгэж гаргах аргачлал), (Бүтээгдэхүүний өртөг тооцо

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2006.11.27

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 342/366

  Журам батлах тухай (Байгаль орчны хууль тогтоомжийн зөрчлийг илрүүлсэн буюу зөрчлийн талаар бодит мэдээлэл өгсөн иргэнд урамшуулал олгох журам), (Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялагийн б

  Тушаал гаргасан: СЯ, БОЯ Батлагдсан огноо: 2006.10.31

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он