1. Тушаалын дугаар: 39

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2024.03.01

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 53

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2024.04.01

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 23

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2024.02.01

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 281

  Төсвийн хуваарь батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.12.28

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 223

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.12.01

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 205

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.11.01

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 188

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.10.02

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 172

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.09.01

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 134

  Төсвийн хуваарь батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.07.03

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 155

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.08.01

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 120

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.06.02

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 97

  Төсвийн хуваарь батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.05.01

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 66

  “Аргачлал батлах тухай”

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.04.06

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 70

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.04.03

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 44

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.03.01

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он