Бүтэц, зохион байгуулалт

Яамны бүтэц


Сайдын зөвлөл


Сангийн сайд


Сангийн дэд сайд


Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар


Эдийн засгийн бодлогын газар


Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар


Санхүүгийн бодлогын газар


Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газар


Хөгжлийн санхүүжилтийн газар


Төрийн захиргааны удирдлагын газар


Төрийн сангийн газар


Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар


Хууль, эрх зүйн газар

Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газарТөсвийн нэгтгэлийн хэлтэс


Төсвийн орлогын хэлтэс


Төсвийн зарлагын хэлтэс

Эдийн засгийн бодлогын газарМакро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс


Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Санхүүгийн бодлогын газарСанхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэс


Санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтэс


Өрийн удирдлагын хэлтэс

Хөгжлийн санхүүжилтийн газарЗээл, тусламжийн бодлогын хэлтэс

Төрийн захиргааны удирдлагын газарСанхүүгийн хэлтэс


Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтэс

Төрийн сангийн газарСанхүүжилт, тайлан бүртгэлийн хэлтэс


Төлбөр тооцооны хэлтэс

Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газарДотоод аудит, хяналт шинжилгээний үнэлгээний хэлтэс


Санхүүгийн хяналт, шалгалтын хэлтэс

Хууль, эрх зүйн газарХудалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс

САНГИЙН ЯАМ © 2022 он