Яамны бүтэц


Сайдын зөвлөл


Сангийн сайд


Сангийн дэд сайд


Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар


Татварын бодлогын газар


Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар


Санхүү, төсвийн судалгааны газар


Санхүүгийн бодлогын газар


Хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газар


Төрийн сангийн газар


Хууль, эрх зүйн газар


Төрийн захиргааны удирдлагын газар


Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар

Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газарТөсвийн нэгтгэлийн хэлтэс


Төсвийн орлогын хэлтэс


Төсвийн зарлагын хэлтэс

Санхүүгийн бодлогын газарСанхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэс


Санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтэс


Өрийн удирдлагын хэлтэс


Олон улсын санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлтэс

Хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газарТөсвийн хөрөнгө оруулалтын хэлтэс


Хөгжлийн санхүүжилтийн хэлтэс

Төрийн сангийн газарСанхүүжилт, тайлан бүртгэлийн хэлтэс


Төлбөр тооцооны хэлтэс

Хууль, эрх зүйн газарХудалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс

Төрийн захиргааны удирдлагын газарСанхүүгийн хэлтэс


Санхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтэс

Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газарДотоод аудит, хяналт шинжилгээний үнэлгээний хэлтэс


Санхүүгийн хяналт, шалгалтын хэлтэс

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он