Бүтэц, зохион байгуулалт

Яамны бүтэц


Сайдын зөвлөл


Сангийн сайд


Сангийн дэд сайд


Гаалийн ерөнхий газар


Төрийн нарийн бичгийн дарга


Татварын ерөнхий газар


Төсвийн бодлого,
төлөвлөлтийн газар


Эдийн засгийн
бодлогын газар


Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар


Санхүүгийн бодлогын
газар


Төсвийн хөрөнгө
оруулалтын газар


Хөгжлийн санхүүжилтын
газар


Төрийн захиргааны удирдлагын газар


Төрийн сангийн
газар


Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар


Хууль эрх зүйн газар

Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газарТөсвийн нэгтгэлийн хэлтэс


Төсвийн орлогын хэлтэс


Төсвийн зарлагын хэлтэс

Эдийн засгийн бодлогын газарМакро эдийн засгийн бодлогын хэлтэс


Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Санхүүгийн бодлогын газарӨрийн удирдлагын хэлтэс


Санхүүгийн зах зээл, даатгалын хэлтэс


Санхүүгийн хөрөнгийн удирдлагын хэлтэс

Хөгжлийн санхүүжилтын газарЗээл тусламжийн бодлогын хэлтэс

Төрийн захиргааны удирдлагын газарСанхүүгийн мэдээллийн технологийн хэлтэс


Санхүүгийн хэлтэс

Төрийн сангийн
газарСанхүүжилт, тайлан бүртгэлийн хэлтэс


Төлбөр тооцооны хэлтэс

Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газарДотоод аудит, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс


Санхүүгийн хяналт, шалгалтын хэлтэс

Хууль эрх зүйн газарХудалдан авах ажиллагааны бодлогын хэлтэс

САНГИЙН ЯАМ © 2018 он