1. Тушаалын дугаар: 25

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Батлагдсан огноо: 2023.02.01

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 285

  Төсвийн хуваарь батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Батлагдсан огноо: 2022.12.30

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 282

  Төсвийн зарлагын хэмнэлт, үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох бүртгэлд тусгах, хяналт тавих журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2022.12.30

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 204

  Загвар маягт шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2021.11.17

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 190

  Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах заавар

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2021.10.29

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2020.04.02

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 280

  Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны аргачлал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.12.25

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 208

  Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.09.23

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 274

  Дүрэм, журам батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Ерөнхий сайд, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.07.03

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 132

  Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.06.04

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 131

  Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.06.04

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 2018 оны 295 дугаар тушаал

  Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл ажиллагааны журам ба аргачлал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.12.25

 13. Тушаалын дугаар: 304

  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2013.12.27

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 134

  Журам батлах тухай /Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.06.08

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: A/107/132

  Журам батлах тухай /Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох, зарцуулах, төлбөр авагчид буцаан олгох журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.06.06

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он