1. Тушаалын дугаар: 300

  Журам батлах тухай /Өрийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, мэдээлэл хүлээн авах, төвлөрүүлэх, өр төлбөрийг бүртгэх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.11.02

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 196

  Журам батлах тухай /Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих үнэлэх журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.07.10

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 165

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.06.25

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 129

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2014 оны 95 дугаар тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2015.05.18

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 103/131

  Маягт, заавар батлах тухай /Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагааа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, а

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хороо Батлагдсан огноо: 2015.04.30

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 269/264

  Журам батлах тухай /Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам/

  Тушаал гаргасан: Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2014.12.31

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: А251/304

  Журам батлах тухай “Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл импортлох, худалдах болон спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэн, хуулийн этгээд галт зэвсэг, сум, галт з

  Тушаал гаргасан: ХЗЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2014.11.04

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 201

  Журам шинэчлэн батлах тухай (Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, мэдээллийг ашиглах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.09.22

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 95

  Журам батлах тухай (Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд мөрдөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.04.30

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 76

  Журамд нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2012 оны 238 дугаар тушаал/

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2014.04.04

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 46/398

  Консулын үйлчилгээний хураамжийн жишиг хэмжээ тогтоох тухай

  Тушаал гаргасан: ГХЯ, СЯ Батлагдсан огноо: 2013.12.31

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 264

  Журам батлах тухай (Бүртгэл хөтлөх журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.11.22

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 315

  Журам батлах тухай (Төсвийн байгууллагад мөрдөгдөх амлалтын бүртгэлийн түр журам”, “Төсвийн байгууллагад хөтлөгдөх амлалтын бүртгэлийн маягт)

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ Батлагдсан огноо: 2013.10.23

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 213

  Журам батлах тухай (Ерөнхий гэрээ байгуулах журам)

  Тушаал гаргасан: СЯ Батлагдсан огноо: 2013.09.25

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 288/А/101

  Зарим тушаал, тушаалын заалтыг хүчингүй болгох тухай /1992 оны170/19, 1993 оны 54/06, 1995 оны 06/1, 2000 оны 100/А/60,1992 оны 207/23 тушаалуудыг хүчингүйд тооцсон/

  Тушаал гаргасан: СЭЗЯ, ХХААЯ Батлагдсан огноо: 2003.10.14

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он