Улсын төсвийн нийт орлого

Улсын төсвийн нийт орлогын 2021 оны гүйцэтгэл

Одоогоор мэдээлэл байхгүй.
САНГИЙН ЯАМ © 2021 он