Улсын төсвийн нийт орлого

Улсын төсвийн нийт орлогын 2020 оны гүйцэтгэл

Одоогоор мэдээлэл байхгүй.
САНГИЙН ЯАМ © 2020 он