Улсын төсвийн нийт орлого

Улсын төсвийн нийт орлогын 2018 оны урьдчилсан гүйцэтгэл

/ сая.төгрөг/
Д/д Орлогын үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 691,397.3 1,276,937.2
2 Дотоодын барааны НӨАТ 620,000.0 898,219.9
3 Импортын барааны НӨАТ 1,094,999.0 1,412,056.1
4 НӨАТ-ын буцаан олголт -197,680.6 -113,863.4
5 Дотоодын барааны онцгой албан татвар 202,552.0 220,696.4
6 Импортын барааны онцгой албан татвар 481,763.0 533,743.7
7 Импортын гаалийн албан татвар 536,906.7 682,476.7
8 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 879,669.4 1,148,294.5
9 Агаарын бохирдлын төлбөр 30,000.0 42,120.6
10 Газрын тосны орлого 223,448.3 222,002.3
11 Навигацийн орлого 167,672.8 167,672.8
12 Бусад орлого 206,423.9 276,260.1
13 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 289,604.1 259,427.5
14 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 503,736.3 502,476.3
15 Тусламжийн орлого 108,336.4 34,549.8
Нийт 5,838,828.6 7,563,070.5
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он