1. Тушаалын дугаар: 208

  Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.09.23

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 274

  Дүрэм, журам батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Ерөнхий сайд, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.07.03

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 132

  Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.06.04

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 131

  Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.06.04

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 2018 оны 295 дугаар тушаал

  Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл ажиллагааны журам ба аргачлал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.12.25

 6. Тушаалын дугаар: 304

  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2013.12.27

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 134

  Журам батлах тухай /Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт хийх журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.06.08

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: A/107/132

  Журам батлах тухай /Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох, зарцуулах, төлбөр авагчид буцаан олгох журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.06.06

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: A/128/108

  Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 154/201 дүгээр тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Батлагдсан огноо: 2018.05.11

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 100

  Маягт, аргачлал батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.05.08

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: A/120/99

  Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 62/62 дугаар тушаал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Батлагдсан огноо: 2018.05.07

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 73

  Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 333 дугаар тушаал. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.04.01

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: A/63,70

  Журам батлах тухай /Баривчлагдсан этгээдийн баривчлах байранд байсан хугацааны шууд зардлын хэмжээг тооцох/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.04.06

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 66/A/58

  Хамгаалалтын төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай /Их хэмжээний үнэт зүйл, мөнгөн тэмдэгт, цацраг идэвхт үүсгүүр, химийн хорт бодис, эсхүл хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль экологийн тэнцвэрт байдалд шууд

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.04.04

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 58

  Аргачлал шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын давуу эрх тооцох аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2018.03.30

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он