1. Тушаалын дугаар: А263, А406, 321

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам, Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, Эзэнгүй цогцос оршуулах зардлын жишиг хэмжээ/

  Тушаал гаргасан: Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.10.31

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 249

  Журам батлах тухай /Нягтлан бодох бүртгэлийн валютыг тогтоох, өөрчлөх, санхүүгийн тайланг хөрвүүлэх журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.18

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 243

  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.06

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 234

  Журам батлах тухай /Ерөнхий гэрээ байгуулах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.04

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 221/331

  Маягт, заавар батлах тухай /Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагааа эрхлэх этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, а

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Батлагдсан огноо: 2017.06.28

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: А115/А176/142

  Журам батлах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам, Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, Эзэнгүй цогцос оршуулах зардлын жишиг хэмжээ/

  Тушаал гаргасан: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.05.03

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: А114/141

  Журам батлах тухай /Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам/

  Тушаал гаргасан: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.05.03

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 109

  Журам батлах тухай /Аудитын хуулийн этгээдэд хийх чанарын хяналтын журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.04.04

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 82

  Журам батлах тухай /Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд эрх олгох, сунгах, шалгалт авах журам, Татварын мэргэшсэн зөвлөхөд олгох гэрчилгээний загвар/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.03.09

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 37

  Тушаалын хавсралтуудыг шинэчлэн батлах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаал (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам”, “Н

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.01.30

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 404

  Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн а

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.12.14

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 204

  Тушаалын хавсралтуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 333 дугаар тушаалаар батлагдсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журам, Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөг

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.05.24

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 6

  Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай “Журам батлах тухай” (Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах журам”, “Нэмэгдсэн өртгийн албан татва

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.05.01

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 82

  Журам шинэчлэн батлах тухай. Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтын журам

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.02.29

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 46

  Журам батлах тухай /Олон улсын байгууллага, хандивлагч орноос Засгийн газрын шугамаар Монгол Улсад олгож буй хүмүүнлэгийн болон бүцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр дотоодын зах зээлээс х

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2016.02.25

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он