1. Тушаалын дугаар: 188

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.10.02

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 172

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.09.01

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 134

  Төсвийн хуваарь батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.07.03

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 155

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.08.01

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 120

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.06.02

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 97

  Төсвийн хуваарь батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.05.01

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 66

  “Аргачлал батлах тухай”

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.04.06

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 70

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.04.03

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 44

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2023.03.01

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: 25

  Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

  Тушаал гаргасан: Батлагдсан огноо: 2023.02.01

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 285

  Төсвийн хуваарь батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Батлагдсан огноо: 2022.12.30

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: 204

  Загвар маягт шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2021.11.17

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 190

  Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах заавар

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2021.10.29

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2020.04.02

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 280

  Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны аргачлал

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2019.12.25

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он