Улсын төсвийн урсгал санхүүжилт

Улсын төсвийн байгууллагуудад 2023 онд олгосон урсгал санхүүжилт

Одоогоор мэдээлэл байхгүй.
САНГИЙН ЯАМ © 2023 он