Улсын төсвийн урсгал санхүүжилт

Улсын төсвийн байгууллагуудад 2020 онд олгосон урсгал санхүүжилт

Одоогоор мэдээлэл байхгүй.
САНГИЙН ЯАМ © 2020 он