Улсын төсвийн урсгал санхүүжилт

Улсын төсвийн байгууллагуудад 2022 онд олгосон урсгал санхүүжилт

Одоогоор мэдээлэл байхгүй.
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он