ММНБИнститут

Мэдээлэл нийтлэсэн: Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар - Б.Болормаа

Нийтлэсэн огноо: 2018 оны 04 сарын 20


Нягтлан бодох бүртгэл, татварын мэргэшсэн зөвлөх, хөрөнгийн үнэлгээний төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр хэрэгжүүлж байгаа ТББ-тай байгуулсан 2016-2017 оны гэрээ, гэрээний биелэлт, тайлан

Хавсралт файл:
ММНБИ-тэй байгуулсан гэрээ
ММНБИ-тэй байгуулсан гэрээний сунгалт
ТИНЗ нийгэмлэгтэй байгуулсан гэрээ
ТИНЗ нийгэмлэгийн 2017 оны гэрээний хэрэгжилтийн тайлан
МНББХ-ийн 2017 оны гэрээний хэрэгжилтийн тайлан
НББХ-тэй байгуулсан гэрээ
ММНБИ-ийн 2017 оны гэрээний тайлан
ММҮИ-тэй байгуулсан гэрээ

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он