1. Тушаалын дугаар: A/024/11

  Орон тооны жишиг норматив батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багшаас бусад, захиргааны удирдлага, боловсролын бусад ажилтны орон тооны жишиг норматив/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.23

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.08

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 243

  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.06

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.14

  Pdf

 5. Тушаалын дугаар: 30/20

  Журам батлах тухай (Улс хоорондын шуудангийн илгээмж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх)

  Тушаал гаргасан: ЗГХЭГ, СЯ Батлагдсан огноо: 2018.05.07

  Pdf

 6. Тушаалын дугаар: 03/03

  Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай асрамжийн газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Батлагдсан огноо: 2018.01.08

  Pdf

 7. Тушаалын дугаар: 380

  Аргачлал батлах тухай /Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох тусгай зөвшөөрөл шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.25

  Pdf

 8. Тушаалын дугаар: 379

  Аргачлал батлах тухай /Газар эзэмших ашиглах эрхийг шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.25

  Pdf

 9. Тушаалын дугаар: 363

  Журам батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх тайлагнах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.14

  Pdf

 10. Тушаалын дугаар: A297-360

  Журам батлах тухай /Иргэд, байгууллагаас төлбөртэй мэдээлэл авахад баримтлах үнэлгээний жишиг/

  Тушаал гаргасан: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.13

  Pdf

 11. Тушаалын дугаар: 347

  Маягт заавар батлах тухай /Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.12.05

  Pdf

 12. Тушаалын дугаар: А263, А406, 321

  Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Шүүх эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээний журам, Шүүх эмнэлгийн үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, Эзэнгүй цогцос оршуулах зардлын жишиг хэмжээ/

  Тушаал гаргасан: Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.10.31

  Pdf

 13. Тушаалын дугаар: 249

  Журам батлах тухай /Нягтлан бодох бүртгэлийн валютыг тогтоох, өөрчлөх, санхүүгийн тайланг хөрвүүлэх журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.18

  Pdf

 14. Тушаалын дугаар: 243

  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.06

  Pdf

 15. Тушаалын дугаар: 234

  Журам батлах тухай /Ерөнхий гэрээ байгуулах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.04

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2023 он