1. Order No.: 204

  Загвар маягт шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 17/11/2021

  Pdf

 2. Order No.: 190

  Зардлын эдийн засгийн ангилал ашиглах заавар

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 29/10/2021

  Pdf

 3. Order No.: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Approved by: Minister of Finance Confirm date: 02/04/2020

  Pdf

 4. Order No.: 280

  Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны аргачлал

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/12/2019

  Pdf

 5. Order No.: 208

  Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 23/09/2019

  Pdf

 6. Order No.: 274

  Дүрэм, журам батлах тухай

  Approved by: Ерөнхий сайд, Сангийн сайд Confirm date: 03/07/2019

  Pdf

 7. Order No.: 132

  Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 04/06/2019

  Pdf

 8. Order No.: 131

  Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 04/06/2019

  Pdf

 9. Order No.: 2018 оны 295 дугаар тушаал

  Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл ажиллагааны журам ба аргачлал

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 25/12/2018

 10. Order No.: 304

  Засгийн газрын салбарын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг болон Сангийн яамны шагнал олгох журам

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 27/12/2013

  Pdf

 11. Order No.: A/107/132

  Журам батлах тухай /Иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлох, зарцуулах, төлбөр авагчид буцаан олгох журам/

  Approved by: Сангийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Confirm date: 06/06/2018

  Pdf

 12. Order No.: A/128/108

  Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 154/201 дүгээр тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Confirm date: 11/05/2018

  Pdf

 13. Order No.: 100

  Маягт, аргачлал батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх нягтлан бодох бүртгэлийн маягт, хөтлөх аргачлал/

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 08/05/2018

  Pdf

 14. Order No.: A/120/99

  Тушаал хүчингүй болсонд тооцох тухай /Журам батлах тухай Байгаль орчны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1999 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 62/62 дугаар тушаал/

  Approved by: Сангийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Confirm date: 07/05/2018

  Pdf

 15. Order No.: 73

  Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /Сангийн сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 333 дугаар тушаал. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хасалт хийх, буцаан олгох, тэдгээрийг нягтлан бодох

  Approved by: Сангийн сайд Confirm date: 01/04/2018

  Pdf

MINISTRY OF FINANCE © 2024 year