Иргэдийн төсөв

 1. Иргэдийн төсөв 2021 өргөн барьсан төсвийн төсөл

  Огноо: 2020.10.05

  Pdf

 2. Иргэдиийн төсөв - Монгол Улсын Нэгдсэн Төсвийн 2019 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэл

  Огноо: 2020.05.10

  Pdf

 3. Иргэдийн төсөв-Нэгдсэн төсвийн 2019 IV улирлын гүйцэтгэл

  Огноо: 2020.03.25

  Pdf

 4. Иргэдийн төсөв - 2020, батлагдсан төсөв

  Огноо: 2020.02.05

  Pdf

 5. Иргэдийн төсөв - 2020, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн төсөл

  Огноо: 2020.01.13

  Pdf

 6. Иргэдийн төсөв-Нэгдсэн төсвийн 2019 I-III улирлын гүйцэтгэл

  Огноо: 2020.01.13

  Pdf

 7. Иргэдийн төсвийн гүйцэтгэл - 2018

  Огноо: 2020.01.13

  Pdf

 8. Иргэдийн төсөв - 2019

  Огноо: 2019.03.04

  Pdf

 9. Иргэдийн төсөв - 2018

  Огноо: 2018.06.08

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он