Төсөвтэй холбоотой файлууд татах

Иргэдийн төсөв

 1. Иргэдийн төсөв-Нэгдсэн төсвийн 2019 IV улирлын гүйцэтгэл

  Огноо: 2020.03.25

  Pdf

 2. Иргэдийн төсөв - 2020, батлагдсан төсөв

  Огноо: 2020.02.05

  Pdf

 3. Иргэдийн төсөв - 2020, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн төсөл

  Огноо: 2020.01.13

  Pdf

 4. Иргэдийн төсөв-Нэгдсэн төсвийн 2019 I-III улирлын гүйцэтгэл

  Огноо: 2020.01.13

  Pdf

 5. Иргэдийн төсвийн гүйцэтгэл - 2018

  Огноо: 2020.01.13

  Pdf

 6. Иргэдийн төсөв - 2019

  Огноо: 2019.03.04

  Pdf

 7. Иргэдийн төсөв - 2018

  Огноо: 2018.06.08

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2020 он