“МУ-ыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл”-ийг  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ тайлан

Мэдээлэл нийтлэсэн: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

Нийтлэсэн огноо: 2023 оны 02 сарын 15


“Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн зорилт, арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшний хэрэгжилтэд 2022 оны байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгсөн тайланг танилцуулж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.
Хавсралт файл:
"МУ-г хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны байдлаарх хэрэгжилтэд ХШҮ тайлан

САНГИЙН ЯАМ © 2024 он