Тогтоол шийдвэрийн биелэлт

 1. Тушаалын дугаар: 75

  Журам шинэчлэн батлах тухай

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2020.04.02

  Pdf

 2. Тушаалын дугаар: 243

  Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам/

  Тушаал гаргасан: Сангийн сайд Батлагдсан огноо: 2017.07.06

  Pdf

 3. Тушаалын дугаар: 348

  Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам

  Тушаал гаргасан: Ерөнхий сайд, Хэрэг эрхлэх газрын дарга Батлагдсан огноо: 2015.08.31

  Pdf

 4. Тушаалын дугаар: 205

  Засгийн газрын 2012.12.22-ны 205 тоот тушаал. Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам

  Тушаал гаргасан: Төрийн нарийн бичгийн дарга;Засгийн газар Батлагдсан огноо: 2012.12.22

  Pdf

САНГИЙН ЯАМ © 2021 он