Гадаадын тусламж авах, зарцуулах, удирдах, бүртгэх, тайлагнах журмын төсөл

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Наранмандах Огноо : 2022 03 16

    Уг журмын төслийн 13.20.12. өөрийн хүсэлтээр, жирэмсний амралт авсан, ар гэрийн болон эрүүл мэндийн бусад хүндэтгэн үзэх шалтгаан бий болсон тохиолдолд хөлсөөр ажиллах гэрээг цуцлана гэсэн байна. Анхаасаа хөлсөөр ажиллах гэрээнд заагаагүй үндэслэл бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 60.1.3 буюу "жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөөтэй ажилтны ажлын байрыг хэвээр хадгалана" гэсэн заалт, Үндсэн хуулийн 14-р зүйлийг зөрчиж байна. Мөн аливаа тусламжийн төслийн гэрээнд энэ талаар заасан байдал тул энэ заалтыг хасах саналтай байна.

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он