Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төсөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл

Дуусах огноо:

This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Ирсэн санал

  1. Tuvshintur Огноо : 2021 06 06

    Санал: 24 дүгээр зүйлийн 24.1.13 дахь заалтын “хөрөнгө оруулалтын менежментийн” гэсний өмнө “хамтын” гэж оруулах саналыг гаргаж байна. Үндэслэл: Хуулийн төслийн 24.1.12 дахь өөрчлөлт маш чухал өөрчлөлт бөгөөд хувийн ХОС-ийн үйл ажиллагааг зохицуулалттай үйл ажиллагаанд хамааруулдаггүй ОУ-ын жишгийг дагасан, хувийн ХОС-ийн үйл ажиллагааг сэргээхэд маш чухал зохицуулалтын дэмжлэг болохоор байна. Хуулийн дээрх өөрчлөлттэй адилаар олон нийтээс санхүүжилт татаж байгаа хамтын сангийн ХОМК-ийн бүртгэл, зохицуулалт болон зөвхөн хаалттай хүрээнд мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө татаж байгаа хувийн сангийн ХОМК-ийн бүртгэл, зохицуулалт мөн ялгаатай байдаг олон улсын зохицуулалтын жишгийг дагасан өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Иймд хуулийн төслийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.13 дахь заалтын “хөрөнгө оруулалтын менежментийн” гэсний өмнө “хамтын” гэж оруулах саналыг гаргаж байна. Тайлбар: Хувийн ХОС-ийн ХОМК-ны үйл ажиллагааг зохицуулалттай үйл ажиллагаанд хамааруулахгүйгээр зөвхөн Хороонд бүртгүүлснээр хувийн ХОС үүсгэн байгуулах боломжийг олгох нь ХОС хөгжсөн АНУ, Хятад зэрэг улсуудын хувийн ХОС-ын зохицуулалттай нийцэж ОУ-ын зохицуулалтын жишигт хүрэхээр байна. АНУ, Хятад зэрэг хувийн ХОС өндөр хөгжсөн улсуудад хувийн сангийн менежерийг бүртгэхэд хамтын сангийн менежерт тавьдаг шаардлага, шалгуурыг тавьдаггүй тусад бүртгэж зохицуулдаг. Учир нь хувийн сангийн менежер нь зөвхөн хаалттай хүрээнд, эрсдэлээ үүрэх чадвартай мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө татаж үйл ажиллагаа явуулдаг учир олон нийтээс хөрөнгө татаж үйл ажиллагаа явуулдаг хамтын сангийн менежер шиг хатуу шалгуур тавилгүй зах зээлийнх нь өөрийн эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмаар зохицуулсан байдаг. Одоогийн СЗХ-ны хувийн ХОС-ын зохицуулалт нь энэхүү хувийн болон хамтын сангийн зохицуулалтын ялгааг ойлголгүй, хувийн болон нээлттэй сангийн үйл ажиллагааг ижил нэг төрлийн санхүүгийн үйл ажиллагаа мэтээр ойлгон зохицуулсан нь хувийн ХОС хөгжихөд маш том саад болсоор ирсэн билээ. Ингэж хувийн болон хамтын сангийн ХОМК-нд ижил шаардлага, шалгуур тавьж байгаа нь хувийн компанийн гаргаж байгаа хаалттай бонд болон биржид бүртгэлтэй нээлттэй компанийн олон нийтэд гаргаж байгаа нээлттэй бондыг бүртгэхэд нэг ижил шалгуур тавьж байгаа яг ижил зүйл юм. Хэрвээ хаалттай бондод хувьцаат компанийн гаргаж байгаа нээлттэй бондтой адил шаардлага, шалгуур тавих юм бол бондын зах зээл, хөрөнгийн зах зээл ямар байдалд орох байсныг Та бүхэн бодож үзэж хаалттай сангийн ХОМК-ийн зохицуулалтыг олон улсын жишигт хүргэж салбарын хөгжил, улсын эдийн засаг, хувийн хэвшлийн хөгжлөө дэмжинэ гэдэгт итгэж байна. Саналыг тусган авч салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна. Баярлалаа.
  1. ClaudioNot Огноо : 2021 05 28

    Hello, Best music download private server: https://0daymusic.org/premium.php MP3/FLAC, Label, LIVESETS, Music Videos, TV Series. Best regards, 0day MP3s

Санал хүсэлт оруулах :
САНГИЙН ЯАМ © 2022 он